Polityka prywatności


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: mikrostocznia.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Zameczek Michalina Jankowska Szubińska 89-203
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mikrostocznia@wp.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: freehosting.com

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 9. Do prowadzenia newslatera używamy platformy MailerLite. Zapisując się na niego  wyrażasz zgodę, na obsługę informacji przez MailerLite w celu przetworzenia zgodnie z ich polityką prywatności i usług.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania analizy statystycznej ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekaże do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator zastrzega sobie możliwość użycia techniki remarketingowej, pozwalającej na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator zastrzega sobie możliwość  badania zachowań użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator zastrzega sobie możliwość użycia rozwiązań automatyzujących działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

 

Privacy policy

The privacy policy describes the rules by which we process information about you, including personal data and cookies

1. General information

 1. This policy applies to the Website operating under the address url: mikrostocznia.pl
 2. The operator of the website and the Administrator of personal data is: Zameczek Michalina Jankowska Szubińska 89-203
 3. The operator’s e-mail contact address is mikrostocznia@wp.pl
 4. The Operator is the Administrator of your personal data in relation to the data provided voluntarily on the Website.
 5. The website uses personal data for the following purposes:                                                                                                                    *Newsletter service
  *Query handling by the form
  *Preparation, packaging, shipping of goods
  *Implementation of ordered services
  *Presentation of the offer or information

The website gathers information about users and their behavior in the following ways:
Through data voluntarily entered in forms that are entered into the Operator’s systems.
By saving cookies in end devices (so-called „cookies”).                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Selected data protection methods used by the Operator 

 1. The operator periodically changes its administrative passwords.
 2. An important element of data protection is the regular update of all software used by the Operator to process personal data, which in particular means regular updates of programming      components.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Hosting

 1. The website is hosted (technically maintained) on the operator’s server: freehosting.com

4. Your rights and additional information on how to use the data

 1. In some situations, the Administrator has the right to transfer your personal data to other recipients, if it is necessary to perform the contract concluded with you or to fulfill the obligations incumbent on the Administrator. This applies to such groups of recipients:                                    *couriers                                                                                                                                                                                                                *postal operator s                                                                                                                                                                                        *payment operators                                                                                                                                                                                  *authorized employees                                                                                                                                                                            
 2.  and associates who use data to achieve the purpose of the site
 3. Your personal data processed by the Administrator for no longer than is necessary to perform the related activities specified in separate regulations (e.g. on accounting). With regard to marketing data, the data will not be processed for more than 3 years.
 4. You have the right to request from the Administrator:
  *access to personal data concerning you,
  *correcting them,
  *remove,
  *processing restrictions,
  *and data transfer.
 5. You have the right to object to the processing indicated in point 3.3 c) to the processing of personal data for the purpose of exercising legitimate interests pursued by the Administrator, including profiling, however, the right to objection cannot be exercised if there are valid legitimate grounds for the processing of interests, rights and freedoms overriding you, in particular the determination, exercise or defense of claims.
 6. The Administrator’s actions may be appealed to the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.
 7. Providing personal data is voluntary, but necessary to operate the Website.
 8. In relation to you, actions may be taken involving automated decision making, including profiling, to provide services under the concluded contract and for direct marketing by the Administrator.
 9. Personal data is not transferred from third countries within the meaning of the provisions on the protection of personal data. This means that we do not send them outside the European Union.
 10. To run the newsletter we use the MailerLite platform. By signing up for it, you consent to the service of information by MailerLite for processing in accordance with their privacy policy and services.

5. Information on forms

 1. The website collects information provided voluntarily by the user, including personal data, if they are provided.
 2. The website may save information about connection parameters (time, IP address).
 3. In some cases, the website may save information that makes it easier to link data in the form to the email address of the user completing the form. In this case, the user’s email address appears inside the url of the page containing the form.
 4. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. to process the service request or business contact, service registration, etc. Each time the context and description of the form clearly indicates what it is used for.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.Administrator logs

 1. Information on user behavior on the website may be subject to login. These data are used to administer the site.

7. Important marketing techniques

 1. The operator reserves the right to use statistical analysis of website traffic through Google Analytics (Google Inc. based in the USA). The operator will not provide the operator of this service with personal data, but only anonymized information. The service is based on the use of cookies on the user’s end device. In terms of information about user preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit information derived from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. The Operator reserves the right to use the remarketing technique that allows matching advertising messages to the user’s behavior on the site, which may give the illusion that the user’s personal data is used to track him, however, in practice no personal data from the Operator is transferred to the advertising operators. The technological condition for such activities is cookies enabled.
 3. The operator reserves the right to use the Facebook pixel. This technology means that Facebook (Facebook Inc. with its registered office in the USA) knows that a given person registered in it uses the Website. In this case, it is based on data for which it is the administrator, the Operator does not provide any additional personal data to Facebook. The service is based on the use of cookies on the user’s end device.
 4. The operator reserves the right to study user behavior by creating heat maps and recording behavior on the site. This information is anonymized before it is sent to the service operator so that he does not know what natural person it concerns. In particular, the entered passwords and other personal data are not recorded.
 5. The Operator reserves the right to use solutions that automate the operation of the Website in relation to users, e.g. those who can send an email to the user after visiting a specific subpage, provided that he has agreed to receive commercial correspondence from the Operator.
 6. The operator may use profiling within the meaning of the provisions on the protection of personal data

8. Information about cookies

 1. The website uses cookies.
 2. Cookie files (so-called „cookies”) are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for using the Website’s pages.
 3. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.
 4. The entity placing cookies on the Website User’s end device and accessing them is the Website operator.
 5. Cookies are used for the following purposes:
  *maintaining the Website user’s session (after logging in), thanks to which the user does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;
  *achieving the goals set out above in the „Important marketing techniques” section;
 6. The Website uses two basic types of cookies: „session” cookies and „persistent” cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
 7. Software for browsing websites (web browser) usually by default allows storing cookies on the User’s end device. Website Users can change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject is provided in the help or documentation of the web browser.
 8. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.
 9. Cookies placed on the Website User’s end device may also be used by entities cooperating with the Website operator, in particular the following companies: Google (Google Inc. based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the USA), Twitter (Twitter Inc. with headquarters in the USA).           

                                                                                                                               9.Managing cookie files – how to give and withdraw consent in practice?

 1. If the user does not want to receive cookies, he can change the browser settings. We reserve that disabling cookies necessary for authentication processes, security, maintaining user preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of websites
 2. To manage cookie settings, select the web browser you use from the list below and follow the instructions:

Mobile devices: